Article 21215

Title of the article

Чугунова, Т. Г. Уильям Тиндел. Историческая биография : моногр. / Т. Г. Чугунова. – Нижний Новгород : НГПУ, 2014. – 241 с.

Authors

Mitrophanov Vladimir Petrovich, Doctor of historical sciences, professor, sub-department of world history, historiography and archeology, Penza State University (40 Krasnaya street, Penza, Russia), vm@em-england.ru

Download PDF
References

1. Angliyskaya Reformatsiya (Dokumenty i materialy) [English reformation (Documents and materials)]. Ed. by Yu. M. Saprykin. Moscow: Izd-vo MGU, 1990, 104 p.
2. Sofronova L. V. Dzhon Kolet. Opyt restavratsii obraza khristianskogo myslitelya renessansnoy epokhi [John Colet. Experience of restoring the image of a Christian thinker of Renaissance]. Nizhniy Novgorod: Izd-vo NGPU, 2009, 450 p.
3. Osinovskiy I. N. Erazm Rotterdamskiy i Tomas Mor: iz istorii renessansnogo khristianskogo gumanizma: metod. posobie po srednim vekam dlya studentov MGPU [Desiderius Erasmus and Thomas More: from the history of Renaissance Christian huma¬nism: learners guide on the Middle Ages for MSPU students]. Moscow: Moskovskiy gorodskoy pedagogicheskiy universitet, 2006, 220 p.
4. Yusim M. A. Vsemirnaya istoriya: v 6 t. [World history: in 6 volumes]. Moscow: Nauka, 2013, vol. 3: World in the early Modern Era. pp. 75–79.
5. Vinokurova M. V., Dmitrieva O. V., Fedosov D. G. Vsemirnaya istoriya: v 6 t. [World history: in 6 volumes]. Moscow: Nauka, 2013, vol. 3: World in the early Modern Era. pp. 201–204.

 

Дата создания: 26.10.2015 09:46
Дата обновления: 26.10.2015 13:33